Bruk av personopplysninger

Oppdatert 2. april 2019

Når noen blir ansatt i Titan Service AS, erkjenner han eller hun at Titan Service har rett til å bruke hans eller hennes personopplysninger i overensstemmelse med sine legitime interesser som arbeidsgiver. Ansatte gir frivillig personopplysninger til Titan Service, knyttet til sitt ansettelsesforhold.

Ansatte kan velge å gi Titan Service AS ytterligere personopplysninger i forbindelse med at de påtar seg bestemte oppdrag. Slike personopplysninger kan innbefatte navn, fødselsdato, kjønn, kontaktinformasjon og opplysninger knyttet til egen helse, utdannelse og autorisasjoner. Bruk av personopplysninger kan innebære at slike opplysninger blir samlet inn, lagret og behandlet.

Gjeldende lov om personvern er: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 15. juni 2018.

I tråd med ovenfor nevnte lov samtykker ansatte i at deres personopplysninger blir brukt til virksomhetsrelaterte formål av Titan Service, blant annet i forbindelse med:

  • Lønn og regnskap
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Medarbeidersamtaler
  • Oppfølging ved sykefravær
  • HMS
  • Sikkerhetsklarering
  • Kontaktinformasjon som kan brukes i forbindelse med en katastrofe.

Personopplysningene vil bli oppbevart så lenge ansettelsesforholdet varer, eller så lenge det er nødvendig for å ivareta de formålene som er nevnt ovenfor, og andre berettigede formål. Ansatte som velger å ikke underskrive skjemaet Samtykkeerklæring om bruk av personopplysninger, forstår at dette kan innebære at Titan Service ikke har mulighet til å vurdere om den ansatte er skikket til å utføre bestemte arbeidsoppgaver.

Når det er nødvendig, kan personopplysninger sendes til samarbeidende virksomheter. Ansatte forstår at de som mottar personopplysningene, for eksempel Titan Management eller tredjepart som tar hånd om lønn og regnskap for Titan Service, utelukkende vil bruke disse opplysningene i overensstemmelse med Titan Service sin policy for personvern. En ansatt har rett til innsyn i egne personopplysninger som Titan Service oppbevarer, og har også rett til å be om at disse slettes, til å legge begrensninger på hvordan de behandles, og til å korrigere eventuelle unøyaktigheter i de opplysningene som er registrert. En ansatt kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke til visse former for framtidig bruk av egne personopplysninger. Hvis en ansatt trekker tilbake sitt samtykke til bruk av personopplysningene, kan Titan Service likevel ha rett til å fortsette å bruke visse personopplysninger uten samtykke basert på berettigede grunner som personvernloven åpner for. Ansatte er klar over at de har rett til å klage til tilsynsmyndighetene for personvern.

I tråd med personvernloven har Titan Service iverksatt forskjellige sikkerhetstiltak, både prosedyremessig og teknisk for å beskytte personopplysninger. Ansatte forstår at et begrenset antall autoriserte personer vil ha tilgang til personopplysningene deres for å ivareta de ovennevnte formålene.

Hvis du har noen spørsmål som har med personvern å gjøre, kan du sende dem via e-post til m@anagement.org. Ansatte kan kontakte den som er behandlingsansvarlig i saker som har med personvern å gjøre, på siden «Personvern» (kontaktinformasjon i forbindelse med personvern) på www.titan.no

Våre rutiner for behandling av personopplysninger kan bli endret fra tid til annen på grunn av endringer i vår virksomhet, loven eller teknologien. Endringer i det vi her har beskrevet om bruk av personopplysninger, vil vi legge ut endringene her på denne siden, slik at ansatte alltid kan vite hvilke opplysninger vi samler inn, og hvordan vi bruker dem. Alle ansatte oppfordres til regelmessig å oppsøke denne siden for å se om det er gjort endringer.

Titan Management AS©2019